رئیس کنونی گروه استعدادهای درخشان

  

نام و نام خانوادگی:امیرمحمد احدی

مدرک تحصیلی:  دکتری فیزیک

 

 شماره تماس مستقیم: 33330078- 061

شماره  داخلی:  2116