رئیس کنونی گروه استعدادهای درخشان

  

نام و نام خانوادگی: محمدرضا سیاهپوش

سال تولد:  1351

مدرک تحصیلی:  دکتری فیزیولوژی مولکولی- اصلاح نباتات

 سابقه خدمتی: 6 سال

 سوابق اجرایی قبلی:

مدیر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران

 شماره تماس مستقیم: 33330078- 061

شماره  داخلی:  2116

پست الکترونیکی: siahpoosh@scu.ac.ir