رؤسای قبلی گروه استعدادهای درخشان

 

 

دکتر ایرج کاظمی نژاد

دکتر حاجی شالباف

 

 

 

 

 

 

 

دکتر کیومرث بشلیده

دکتر رضا خجسته مهر

دکتر حسین نجف زاده ورزی

 

 

 

 

 

 

دکتر سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی

 

محمدرضا سیاهپوش