المپیاد علمی دانشجویی

المپیاد علمی دانشجویی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
برنامه بیست و سومین المپیاد علمی دانشجویی دانلود (348.8k)
برگزیدگان دانشگاه شهید چمران اهواز در مرحله نهایی هفدهمین المپیاد علمی دانشجویی کشور سال تحصیلی 91-90 دانلود (36.2k)
برگزیدگان دانشگاه شهید چمران اهواز در مرحله نهایی هجدهمین المپیاد علمی دانشجویی کشور سال تحصیلی 92-91 دانلود (36.0k)
برگزیدگان دانشگاه شهید چمران اهواز در مرحله نهایی نوزدهمین المپیاد علمی دانشجویی کشور سال تحصیلی 93-92 دانلود (32.3k)
برگزیدگان دانشگاه شهید چمران اهواز در مرحله نهایی بیستمین المپیاد علمی دانشجویی کشور سال تحصیلی 94-93 دانلود (36.2k)
برگزیدگان دانشگاه شهید چمران اهواز در مرحله نهایی بیست و یکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور سال تحصیلی 95-94 دانلود (34.7k)
برگزیدگان دانشگاه شهید چمران اهواز در مرحله نهایی بیست و دومین المپیاد علمی دانشجویی کشور سال تحصیلی 96-95 دانلود (52.3k)
افتخارآفرینان دانشگاه شهید چمران اهواز در مرحله‌ی نیمه نهایی بیست و سومین المپیاد علمی دانشجویی کشوری سال تحصیلی 97-96 دانلود (334.8k)
افتخارآفرینان دانشگاه شهید چمران اهواز در مرحله‌ی نیمه نهایی بیست و دومین المپیاد علمی دانشجویی کشوری سال تحصیلی 96-95 دانلود (349.2k)