رییس فعلی

 

                   
 

الهام حویزی 

 
پست الکترونیکی: 

 شماره تماس مستقیم: 33226641- 061

شماره  داخلی:  2116