پذیرش بدون آزمون استعاداهای درخشان در مقطع ارشد

شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد 98-97.

اسناد
عنوان توضیح دانلود
پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در سال 1400 دانلود (402.4k)
شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد 98-97 دانلود (169.2k)