شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز در مقطع کارشنارسی ارشد برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ منتشر شد.

برای مشاهده‌ی فراخوان اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده‌ی معرفی‌نامه و گواهی احراز رتبه‌ی داوطلبان ورود بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده‌ی فهرست رشته گرایش‌های مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ اینجا کلیک نمایید.