نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اصلاحیه در مراحل پذیرش فراخوان پذیرش بدون آزمون دکتری در دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 95-1394

اصلاحیه در مراحل پذیرش فراخوان پذیرش بدون آزمون دکتری در دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 95-1394


اصلاحیه در مراحل پذیرش فراخوان پذیرش بدون آزمون دکتری در دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 95-1394

اصلاحیه در مراحل پذیرش فراخوان پذیرش بدون آزمون دکتری

 در دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 95-1394

   به استحضار کلیه داوطلبان پذیرش بدون آزمون  دکتری در سال 95-1394 می رساند که بندهای 4 و 5 از مراحل پذیرش فراخوان اعلام شده به شرح زیر اصلاح می گردد:

4- دانشجویانی که در ارزیابی اولیه امتیازات لازم را کسب نمایند از طریق گروه های آموزشی دانشکده ها جهت انجام مصاحبه دعوت خواهند شد.

5- نتایج داوطلبان حائز شرایط در اواخر تیرماه 1394 از طریق سایت دانشگاه شهید چمران اهواز اعلام می گردد.