نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال های تحصیلی 95 - 94 و 94-93 دانشگاه شهید چمران

اطلاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال های تحصیلی 95 - 94 و 94-93 دانشگاه شهید چمران


اطلاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال های تحصیلی 95 - 94 و 94-93 دانشگاه شهید چمران

بسمه  تعالی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال های تحصیلی 95 - 94 و 94-93 دانشگاه شهید چمران

بدینوسیله از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 93 و 94 دانشگاه شهید چمران که موفق به کسب رتبه های تک رقمی (1 تا 9) کنکور سراسری کارشناسی ارشد شده اند، دعوت بعمل می آید که با مدارک مستند از تاریخ 94/7/25 لغایت 94/8/4 به دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه واقع در سازمان مرکزی دانشگاه طبقه اول اتاق 74 مراجعه نمایند.                                             

دکتر محمدرضا سیاهپوش

مدیر دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه