نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه شماره 2:تعیین زمان کارگاه های دفتر استعدادهای درخشان

اطلاعیه شماره 2:تعیین زمان کارگاه های دفتر استعدادهای درخشان


اطلاعیه شماره 2:تعیین زمان کارگاه های دفتر استعدادهای درخشان

اطلاعیه شماره 2:تعیین زمان کارگاه های دفتر استعدادهای درخشان

دانشجویان عضو دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز جهت تعیین زمان شرکت در کارگاه هایی که ثبت نام نموده اند می باید از تاریخ شنبه 23/11/95 لغایت چهارشنبه 27/11/95  به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه چمران مراجعه نمایند.

 

                                                                                       مدیر دفتر استعدادهای درخشان