نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه شماره 3: زمان برگزاری کارگاه های دفتر استعدادهای درخشان

اطلاعیه شماره 3: زمان برگزاری کارگاه های دفتر استعدادهای درخشان


اطلاعیه شماره 3: زمان برگزاری کارگاه های دفتر استعدادهای درخشان

بسمه تعالی

زمان برگزاری کارگاه های دفتر استعدادهای  درخشان از تاریخ
شنبه 30/11/95 می باشد

                                                                                        مدیریت دفتر استعدادهای درخشان