تمدید مهلت ارسال مدارک پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد

تمدید مهلت ارسال مدارک پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد


تمدید مهلت ارسال مدارک پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد

 

نظر به تقاضای مکرر دانشجویان محترم، مهلت ارسال مدارک متقاضیان جهت پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی1400-1399 دانشگاه شهید چمران اهواز تا روز چهارشنبه مورخ 98/12/14 تمدید می گردد.

                                                                                                                                                        دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه

فراخوان پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد_سال تحصیلی  98-99

فرم شماره 1 _درخواست

فرم شماره 2 _اولویت رشته-گرایش ها

فرم شماره 3  _ معرفی نامه و گواهی احراز رتبه

لیست رشته گرایشهای ارشد سال 99