تمدید مهلت ثبت نام الکترونیکی پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد

تمدید مهلت ثبت نام الکترونیکی پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد


تمدید مهلت ثبت نام الکترونیکی پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد

 

 پیرو تقاضای مکرر دانشجویان محترم، مهلت ثبت نام الکترونیکی متقاضیان جهت پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1401-1400 دانشگاه شهید چمران اهواز تا روز چهارشنبه مورخ 99/12/20 تمدید می گردد.