نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانشجویانی که درکنکورسراسری سال تحصیلی98-97 موفق به کسب رتبه زیر 1000 گردیده اند

دانشجویانی که درکنکورسراسری سال تحصیلی98-97 موفق به کسب رتبه زیر 1000 گردیده اند


دانشجویانی که درکنکورسراسری سال تحصیلی98-97 موفق به کسب رتبه زیر 1000 گردیده اند

 

 

دانشجویانی که درکنکورسراسری سال تحصیلی98-97 موفق به کسب رتبه زیر 1000 گردیده اند،جهت عضویت در دفترحفظ وهدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شهیدچمران اهواز، واقع درساختمان مرکزی طبقه اول اتاق 74مراجعه نموده ویا با شماره تلفن 33330078 تماس حاصل نمایند.

 

دفترحفظ وهدایت استعدادهای درخشان

دانشگاه شهیدچمران اهواز