مدیریت

مدیریت


 

انجام مطالعات و پژوهشهای مورد نظر شورای هدایت استعدادهای درخشان و ارائه نظرات کارشناسی و مشورتی به شورای مزبور

تهیه و تدوین طرح ها، برنامه ها و آیین نامه ها برای تحقق اهداف و وظایف شورای هدایت استعدادهای درخشان.

تهیه برنامه کار، تنظیم دستور جلسات و صورتجلسات شورای هدایت استعدادهای درخشان و ارزیابی نتایج حاصله از اجرای آنها و ارائه گزارشهای مربوط.

ابلاغ مصوبات شورای هدایت استعدادهای درخشان و پی گیری امور مربوط به آن.

برقرای سیستم نظارت و کنترل بر اجرای مصوبات شورای هدایت استعدادهای درخشان و هدایت استعداهای درخشان به سوی اولویت های کشور در حوزه علوم و فناوری.

بررسی و ارائه راهکارهای لازم برای اشتغال مناسب استعدادهای درخشان.

بررسی عوامل خروج استعداهای درخشان از کشور و ارائه راهکارهای جذب استعدادهای ایرانی خارج از کشور.

ارائه خدمات مشاوره ای و اطلاع رسانی به دانشجویان استعداد درخشان.

انتشار آثار علمی در زمینه استعداهای درخشان.

تهیه بانک های اطلاعاتی در زمینه استعدادهای درخشان.

حمایت مادی و معنوی از استعدادهای درخشان و دانشجویان ممتاز.

توزیع اعتبارات مربوط به استعداهای درخشان به دانشگاهها و موسسات پژوهشی انجمن های علمی مجری برنامه های شکوفا سازی استعدادهای درخشان.

ارائه گزارش عملکرد سالانه به شورای هدایت استعدادهای درخشان.

بررسی مشکلات دانشجویان استعدادهای درخشان و انجام اقدامات لازم در خصوص رفع مشکلات آنها با هماهنگی مسئولین ذیربط دانشگاه.

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.