مسئول دفتر

مسئول دفتر


 

نام و نام خانوادگی: نسرین صفاریان

 

شرح وظایف:

پیگیری امور اطلاع رسانی اخبار و آیین نامه ها به دانشکده ها و دانشجویان از طرق مختلف

مدیریت زمان جهت استفاده بهینه مدیر دفتر و هماهنگی جلسات درون و بیرون دانشگاه

پیگیری کلیه مکاتبات اداری المپیاد های ( درون دانشگاهی غیر متمرکزومتمرکز) و امور پذیرش های بدون آزمون ارشد ودکترا

هماهنگی و برگزاری جلسات با مسئولین کمیته های المپیاد ومعاونین آموزشی دانشکده­ها و دانشگاه های قطب

گزارش دهی امور روزانه ( اداری – ارباب رجوع و غیره(

جمع آوری اطلاعات وتهیه گزارشهای عملکرد و و تنظیم صورتجلسات

پاسخ گویی به دانشجویان ارباب رجوع داخل وخارج از دانشگاه

تنظیم پیش نویس نامه ها ومکاتبات دفتر

 

شماره مستقیم:  33226641-061

تلفن داخلی: ۲۱۱۶