مسئول دفتر

مسئول دفتر


 

نام و نام خانوادگی: نسرین صفاریان

 

شرح وظایف:

پیگیری امور اطلاع رسانی اخباروایین نامه ها به دانشجویان دانشکده ها از طرق مختلف

مدیریت زمان جهت استفاده بهینه مدیر دفتر وهماهنگی جلسات درون وبیرون دانشگاه

پیگیری کلیه مکاتبات اداری المپیاد های ( درون دانشگاهی غیر متمرکزومتمرکز) و امور پذیرش های بدون آزمون ارشد ودکترا

هماهنگی  وبرگزاری جلسات با مسئولین کمیته های المپیاد ومعاونین آموزشی دانشکده ها

   گزارش دهی امور روزانه ( اداری – ارباب رجوع و غیره )

جمع آوری اطلاعات وتهیه گزارشهای عملکرد

پاسخ گویی به دانشجویان ارباب رجوع داخل وخارج از دانشگاه

تنظیم پیش نویس نامه ها ومکاتبات دفتر

 

شماره مستقیم:  33330078

تلفن داخلی: ۲۱۱۶