نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مواد آزمون و برنامه امتحانات دومین المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز 12 و 13 بهمن ماه 1396

مواد آزمون و برنامه امتحانات دومین المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز 12 و 13 بهمن ماه 1396


مواد آزمون و برنامه امتحانات دومین المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز 12 و 13 بهمن ماه 1396


اطلاعیه در فایل الحاقی قابل رویت است