کارشناس

کارشناس


 

نام و نام خانوادگی: احمد قاسمیه

 

شرح وظایف:

دریافت وآماده­ سازی لیست اعضای رتبه برتر دانشگاه جهت عضو گیری دفتراستعداد درخشان وپیگیری صدور کارت اعضای دفتر

صدور گواهی دانشجویان عضو دفتر جهت معرفی به موسسات وادارات

پیگیری کمک هزینه دانشجویان رتبه برتر وپیگیری پرداخت هزینه سفر دانشجویان شرکت کننده در المپیاد به امور مالی

انجام امور برگزاری آزمون المپیاد های دانشجویی شامل تهیه  برنامه زمانبندی، محل برگزاری و صدور کارت ورود به جلسه

انجام امور محوله در اجرای برنامه های دفتر شامل المپیادها، آیین های تجلیل و بازدیدهای علمی و...

انجام امور ثبت نام و بایگانی پرونده افراد پذیرفته شده بدون ازمون ارشد ودکترا

آمارگیری اعضا دفتر، المپیادهای دانشجویی و کارگاه های آموزشی دفتر استعدادهای درخشان

دریافت ، کنترل و ارسال فرم های احراز صلاحیت افراد پذیرفته شده بدون آزمون

پاسخگویی به دانشجویان و ارباب رجوع

 

تلفن تماس: 2115