کارشناس

کارشناس


 

نام و نام خانوادگی: احمد قاسمیه

 

شرح وظایف:

آماده کردن لیست اعضای رتبه برتر وعضو گیری دفتراستعداد درخشان جهت صدور کارت

صدور گواهی دانشجویان عضو دفتر جهت معرفی به موسسات وادارات

پیگیری کمک هزینه به دانشجویان رتبه برتر وارسال لیست بلیط دانشجویان شرکت کننده در المپیاد به امور مالی

آماده نمودن  چارت رشته وگرایش های المپیاد وبرنامه زمانبندی ومحل برگزاری وپرینت کارت ورود به جلسه امتحان

بایگانی پرونده افراد پذیرفته شده بدون ازمون ارشد ودکترا ثبت ونام و

پیگیری و هماهنگی امور آموزشی با کارشناسان واساتید دانشکده ها

صدور گواهی مسئولین کمیته طراحان سوالات المپیاد وحضور وغیاب آنها در جلسات اعلام شده

هماهنگی های لازم باقسمت تکثیرو دفتر معاونت آموزشی سازمان مرکزی جهت کپی فرم های مصرفی دفتر استعداد درخشان

آماده نمودن فرم های احراز صلاحیت افراد پذیرفته شده بدون ازمون وارسال آنها به دفتر کل حراست دانشگاه

 

تلفن تماس: 2115