بازگشایی سایت دفتر استعدادهای درخشان

بازگشایی سایت دفتر استعدادهای درخشان


بازگشایی سایت دفتر استعدادهای درخشان

به اطلاع دانشجویان عضو دفترحفظ وهدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران می رساند

    باتوجه به حضوری شدن آموزش در دانشگاه،  سایت ویژه اعضا دفتراستعدادهای درخشان از روز یکشنبه تاریخ 1401/8/29  فعال می باشد. لذا آن دسته ازدانشجویان فعال عضو این دفترمی توانند با در دست داشتن کارت عضویت جهت بهره برداری به محل سایت واقع در کتابخانه مرکزی طبقه همکف مراجعه فرمایند.