شیوه‌نامه‌ی عضوگیری دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران

شیوه‌نامه‌ی عضوگیری دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران


شیوه‌نامه‌ی عضوگیری دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران

نظر به شیوه‌ نامه‌ی عضوگیری دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز مصوب سال ۱۳۹۸ ، از دانشجویان نوورود (ورودی مهرماه ۱۴۰1) مقاطع مختلف دانشگاه که مطابق ماده­ های ۳ و ۵ و ۶ و ۸ و ۹ شیوه‌نامه‌ی عضوگیری این دفتر (پیوست) حائز شرایط عضویت می باشند دعوت می شود ضمن مراجعه به حساب کاربری خود در سامانه‌ی الکترونیکی آموزش (نشانی: (reg.scu.ac.ir  با تکمیل فرم مربوطه، درخواست عضویت و مستندات خود (شامل گواهی احراز رتبه) را حداکثر تا تاریخ 1401/9/30 برای بررسی این دفتر، ثبت و ارسال نمایند.

توجه: به درخواست‌های ثبت‌شده بعد از مهلت مقرر فوق، ترتیب اثر داده نمی‌شود.

 

جهت رویت شیوه‌نامه‌ی عضوگیری دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران کلیک نمایید